Герб Чудніву

Чуднівська районна державна адміністрація

13200, м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 104
Герб України

ПОЛОЖЕННЯ про Центр надання адміністративних послуг Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області

ПОЛОЖЕННЯ про Центр надання адміністративних послуг Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області
                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                              Розпорядження  голови
                                                                                                                                              Чуднівської районної
                                                                                                                                              державної адміністрації
                                                                                                                                              03 травня 2017 року № 220

1. Центр надання адміністративних послуг Чуднівської  районної державної адміністрації Житомирської області (далі – Центр) – це структурний підрозділ  Чуднівської райдержадміністрації, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом його взаємодії з суб'єктами надання адміністративних послуг.
 
1.1 Повна назва юридичної особи: ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ЧУДНІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації Центру приймається головою районної державної адміністрації.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про Центр.

4. Основними завданнями Центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг.

Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, визначається головою  районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.

6. У Центрі, за розпорядженням голови районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень районної державної адміністрації.

7. У приміщенні, де розміщується Центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями

забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення.

8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі звертається до адміністратора - посадової особи районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

9. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної  державної адміністрації.

Кількість адміністраторів, які працюють у Центрі, визначається головою районної державної адміністрації.

10. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

11. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг;

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;

7) складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

12. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру.

13. З метою здійснення матеріально-технічного та організаційного забезпечення діяльності Центру у структурі Чуднівської районної держадміністрації утворюється відповідний структурний підрозділ, на який покладається здійснення функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру.

Центр очолює керівник структурного підрозділу. Керівник призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної  держадміністрації.

14. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на структурний підрозділ:

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності Центру;

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності роботи Центру;

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із

засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів;

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить пропозиції голові  районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення Центру;

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів;

7) може здійснювати функції адміністратора;

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про Центр;

9) звітує перед головою райдержадміністрації  про виконання покладених на структурний підрозділ завдань;

10) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належить до компетенції  Центру;

11) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

12) представляє інтереси Центру надання адміністративних послуг у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

13) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо  державних службовців структурного підрозділу по питаннях присвоєння їм рангів державних службовців,  заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності у порядку, передбаченого законодавством про державну службу;

14) забезпечує дотримання працівниками Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

15. Центр, під час виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

16. Структурний підрозділ може забезпечувати надання адміністративних послуг обласної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування на основі їх узгоджених рішень.

17. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних    послуг      через      Центр     також можуть надаватися інші адмістративні послуги.

18. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов отримання послуг суб’єктами звернень у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за рішенням голови районної державної адміністрації можуть утворюватися територіальні підрозділи Центру, які забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який визначається головою  райдержадміністрації.

19. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр.
Режим роботи Центру надання адміністративних послуг райдержадміністрації здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 року № 118 «Про затвердження Примірного положення про центр надання адміністративних послу».
При цьому прийом суб’єктів звернень у центрі здійснюється без перерви на обід та у вівторок до 20-ї години.
За рішенням голови районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

20. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

 21. Центр надання адміністративних послуг райдержадміністрації є юридичною особою, підлягає державній реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Центр  має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в управлінні державної казначейської служби України в Чуднівському районі, печатку із зображення Державного Герба України і своїм найменуванням.
Юридична адреса: 13200, Житомирська обл., Чуднівський район, м. Чуднів, вулиця Героїв Майдану, будинок 125.