Герб Чудніву

Чуднівська районна державна адміністрація

13200, м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 104
Герб України

ПОЛОЖЕННЯ про Центр надання адміністративних послуг та державної реєстрації Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області

ПОЛОЖЕННЯ про Центр надання адміністративних послуг Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області
                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                              Розпорядження  голови
                                                                                                                                              Чуднівської районної
                                                                                                                                              державної адміністрації
                                                                                                                                              21 січня 2019 року № 19

 1. Центр надання адміністративних послуг та державної реєстрації Чуднівської  районної державної адміністрації Житомирської області (далі – Центр) – це структурний підрозділ  Чуднівської райдержадміністрації, утворений з метою забезпечення надання адміністративних послуг.
 
1.1 Повна назва юридичної особи: ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ ТА ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ  ЧУДНІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ.

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру приймається головою районної державної адміністрації.

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, положенням про центр.

4. Основними завданнями центру є:

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень;
2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення якості їх надання;
3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора;
4) прийом, опрацювання та видача документів, пов»язаних з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстраційних дій щодо юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, надання відомостей з Єдиного державного реєстру;
5) ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
6) взяття на облік безхазяйного нерухомого  майна;
7)  формування  та ведення реєстраційних справ, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
8) ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
9) ведення реєстраційних справ, відповідно до Закону Україним «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»;
10) здійснення інших повноважень, передбачених законами України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про надання адміністративних послуг» та іншими нормативно-правовими актами.

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг та через державного реєстратора..
Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначається головою  районної державної адміністрації та включає адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України.
Адміністративні послуги  у сфері  державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань надаються державним реєстратором безпосередньо у центрі.
Центр на основі узгоджених рішень може забезпечувати надання адміністративних послуг облдержадміністрацій та органів місцевого самоврядування.

6. У центрі, за розпорядженням голови районної державної адміністрації, також може здійснюватися прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та видача документів, не пов»язаних з наданням адміністративних послуг, укладення договорів і угод представниками суб»єктів господарювання, які займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання тощо).

7. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо).
Добір суб»єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється райдержадміністрацією  на конкурсній основі за критеріями  за-
безпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна.
Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та інформації, пов»язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, формуванні пакета документів.

8. У місцях прийому суб»єктів звернень, центр  облаштовано інформаційними стендами та іншими засобами доведення інформації до суб»єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої допомоги.
За рішенням голови райдержадміністрації можуть встановлюватися додаткові вимоги щодо обслуговування суб»єктів звернення, зокрема можливість надання суб»єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв»язку).
Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб»єктів звернення в центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, визначених законом.

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі звертається до адміністратора - посадової особи районної державної адміністрації, яка організовує надання адміністративних послуг.

10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади головою районної  державної адміністрації.         Державний реєстратор призначається на посаду і звільняється з посади керівником центру.
Кількість адміністраторів, державних реєстраторів, які працюють у центрі, визначається головою  районної  державної адміністрації.

10. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, імені, по батькові та найменування Центру.

11. Основними завданнями адміністратора є:

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг;
2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
3) видача або забезпечення  надсилання через  засоби  поштового зв’язку
суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання адміністративних  послуг,  оформлених  суб’єктами
надання адміністративних послуг;
4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами їх надання;
5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень;
6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом;
7) складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, передбачених законом;
8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення стягнень.

12. Адміністратор має право:

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому законом порядку;
2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та органах місцевого самоврядування , отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України “Про захист персональних даних”;
3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень;
4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для надання адміністративної послуги;
5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з метою забезпечення ефективної роботи центру.

13. Державний реєстратор забезпечує надання адміністративних послуг у сферах державної реєстрації:

1) відповідно до Закону  України  «Про  державну  реєстрацію  речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зі змінами та постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127 «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» зі змінами:

1.1. проведення державної реєстрації прав;
1.2. ведення Державного реєстру прав;
1.3. взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;
1.4. формування та ведення реєстраційних справ;
1.5  забезпечення  роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
1.6 здійснення інших повноважень, передбачених цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

2) відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» зі змінами, постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 р. № 1133 «Про надання послуг у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань у скорочені строки» та наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи»  від 09.02.2016 № 359/5:

2.1. прийом документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців;
2.2. державну реєстрацію та проведення інших реєстраційних дій;
2.3. ведення Єдиного державного реєстру та надання відомостей з нього;
2.4. ведення реєстраційних справ;
2.5 забезпечення  роботи з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
2.6. здійснює інші повноваження, передбачені цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

14. Державні реєстратори центру повинні відповідати кваліфікаційним вимогам до державного реєстратора та користуються печатками за зразком та описом, зотвердженим наказом Міністерства Юстиції України від 29.12.2015 №2790/5 «Про врегулювання відносин, пов»язаних зі статусом державного реєстратора».

15.Центр очолює керівник, який призначається на посаду та звільняється з посади головою районної державної  держадміністрації.

16. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на структурний підрозділ:

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну відповідальність за організацію діяльності центру;
2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів для підвищення ефективності роботи центру;
3) координує діяльність адміністраторів, державних реєстраторів, контролює якість та своєчасність виконання ними обов’язків;
4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із
засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних
заходів;
5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції голові  районної державної адміністрації щодо матеріально-технічного забезпечення центру;
6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів, державних реєстраторів;
7) може здійснювати функції адміністратора;
8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та положенням про центр;
9) звітує перед головою райдержадміністрації  про виконання покладених на структурний підрозділ завдань;
10) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належить до компетенції  центру;
11) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
12) представляє інтереси центру надання адміністративних послуг та
державної реєстрації у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;
13) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які стосуються прав, свобод і законних інтересів громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальному органі Мін»юсту.
14) подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо  державних службовців структурного підрозділу по питаннях присвоєння їм рангів державних службовців,  заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності у порядку, передбаченому законодавством про державну службу;
15) подає на затвердження голови Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області проєкти кошторису та штатного розпису центру в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
16) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області кошторису центру,  як підрозділу із статусом юридичної особи;
17) забезпечує дотримання працівниками центру надання адміністративних послуг та державної реєстрації райдержадміністрації правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

17. Накази керівника центру, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, в судовому порядку та в інший спосіб, визначений законодавством України.

18. Центр, під час виконання покладених на нього завдань, взаємодіє з місцевими органами виконавчої влади, іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами або організаціями.

19. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов дотримання послуг суб»єктами звернень у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці за рішенням райдержадміністрації, можуть  утворюватись територіальні підрозділи центру та відділені місця для роботи адміністраторів такого центру, у яких забезпечується надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який затверджено головою райдержадміністрації.

20. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх адміністративних послуг, що надаються через центр.
Прийом суб’єктів звернень у центрі становить не менше як п»ять днів на тиждень та сім годин на день без перерви на обід та один день в тиждень  до 20-ї години.
За рішенням голови районної державної адміністрації час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено.

21. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності центру здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів.

22. Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов»язкове навчання роботі з такими реєстрами.

23. Центр надання адміністративних послуг та державної реєстрації райдержадміністрації є юридичною особою, підлягає державній реєстрації відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців».

Центр  має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в управлінні державної казначейської служби України в Чуднівському районі, печатку із зображення Державного Герба України і своїм найменуванням.

Юридична адреса: вулиця Героїв Майдану, будинок 125, м. Чуднів, Чуднівський район,  Житомирська область, 13200.