Герб Чудніву

Чуднівська районна державна адміністрація

13200, м. Чуднів, вул. Героїв Майдану, 104
Герб України

Про деякі питання, що виникають під час проходження військової служби

На запитання щодо гарантій працівникам, які проходять військову службу відповідають фахівців Міністерства соціальної політики України та департаменту праці соціального захисту населення Житомирської облдержадміністрації.

 1. Чи має право мій чоловік, якого було мобілізовано 18 березня 2015 р. і який з 23 квітня 2015 р. і донині перебуває в зоні АТО, на 50% підвищення зарплати згідно з постановою Кабміну від 22.07.2015 р. № 522?

  Відповідь. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 р. № 522 «Про особливості оплати праці працівників, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції»працівникам установ, закладів та організацій, що фінансуються з бюджету, які беруть участь у забезпеченні проведення антитерористичної операції (далі - АТО) безпосередньо в районах її проведення, заробітна плата за фактичний час перебування в таких районах підвищується на 50% (за наявності підтвердних документів).

  Право на таке підвищення мають працівники (цивільні - не військовослужбовці), які на підставі окремих рішень (наказів, клопотань) Антитерористичного центру при Службі безпеки України залучаються для виконання своїх трудових функцій у зоні проведення АТО.

  Наприклад, для забезпечення проведення АТО можуть бути залучені такі працівники: лікарі-хірурги всіх найменувань, парамедики, лікарі-терапевти, санінструктори, психологи, середній медичний персонал, водії, механіки-водії, механіки, працівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, інші категорії працівників.

  Норми постанови Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 р. № 522 не поширюються на працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, за якими відповідно до ст. 119 КЗпП на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, де вони працювали на час призову.

 2. Чи зберігається за працівником, прийнятим на військову службу за контрактом, на строк до закінчення особливого періоду, місце роботи та середній заробі¬ток? Чи має право військовослуж¬бовець, прийнятий на військову службу за контрактом, на виплату одноразової грошової допомоги та в якому розмірі?

  Відповідь. Згідно з частиною 3 ст.119КЗпП за працівниками, прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському госпо-дарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб — підприємців, у яких вони працювали на час призову.

  Між працівником, призваним на військову службу на особливий період, та роботодавцем зберігаються трудові відносини, і працівник лише увільняється від виконання повноважень.

  Цій категорії працівників на строк до закінчення особливого періоду або до дня Фактичної демобілізації зберігаються місце роботи, посада і виплачується середній заробіток за рахунок роботодавця.

  Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 14.05.2015 р. № 406 «Про внесення зміни до пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2007 р. № 1294» одноразова грошова допомога виплачується військовослужбовцям, призваним на військову службу за призовом підчас мобілізації, на особливий період, у разі їхнього прийняття на військову службу за контрактом у таких розмірах:

  • особам рядового складу - вісім мінімальних заробітних плат;
  • особам сержантського і старшинського складу - дев'ять мінімальних заробітних плат;
  • особам офіцерського складу - 10 мінімальних заробітних плат.

  Військовослужбовцям, прийнятим на військову службу за контрактом, які перед цим не проходили військової служби за призовом під час мобілізації (без звільнення з військової служби), виплата одноразової грошової допомоги не передбачена.

 3. Чи зберігається за працівником, прийнятим на військову службу за контрактом, середній заробіток у разі перебування у відпустці у зв'язку з вагітністю та пологами?

  Відповідь. Згідно з статтею 119 КЗпП на час виконання державних або громадських обов'язків, якщо за чинним законодавством України ці обов'язки можуть виконуватися в робочий час, працівникам гарантується збереження місця роботи (посади) і середнього заробітку.

  За працівниками, прийнятими на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілізації, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб - підприємців, у яких вони працювали на час призову.

  Відповідно до ст. 2 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» військова служба є державною службою особливого характеру, яка полягає у професійній діяльності придатних до неї за станом здоров'я і віком громадян України, пов'язаній з обороною України, її незалежності та територіальної цілісності.

  Згідно з ч. З ст. 24 цього Закону військовослужбовці вважаються такими, що виконують обов'язки військової служби:

  • на території військової частини або в іншому місці роботи (занять) упродовж робочого (навчального) часу, включаючи перерви, встановлені розпорядком (розкладом занять);
  • на шляху прямування на службу або зі служби, під час службових поїздок, повернення до місця служби;
  • поза військовою частиною, якщо перебування там відповідає обов'язкам військовослужбовця або його було направлено туди за наказом відповідного командира (начальника);
  • під час виконання державних обов'язків, у тому числі у випадках, якщо ці обов'язки не були пов'язані з військовою службою;
  • під час виконання обов'язку з урятування людського життя, охороні державної власності, підтриманні військової дисципліни та охорон правопорядку.

  З дати відпустки військовослужбовця у зв'язку з вагітністю та пологами підстав для виплати середнього заробітку не вбачається, оскільки військовослужбовцем не виконуються обов'язки військової служби. Виплати середнього заробітку, передбачені ст. 119 КЗпП. можуть бути встановлені лише після того, як військовослужбовець розпочне виконання обов'язків військової служби.

 4. За наказом командира військової частини військовослужбовця було вилучено зі списків особового складу частини та всіх видів забезпечення з 23 трави 2016 р. Чи має установа оплачувати середній заробіток за період з 23 травня до 1 червня 2016 р якщо до роботи працівник став 2 червня 2016 р.?

  Відповідь. Згідно з статтею 24 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» закінченням проходження військової служби вважається день вилучення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини в порядку, встановленому положеннями про проходження військової служби громадянами України.

  Аналогічна норма міститься і у Положенні про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України, затвердженому Указом Президента України від 10.12.2008 р. № 1153, відповідно до якої громадяни, звільнені з військової служби, у п'ятиденний строк після вилучення їх зі списків особового складу військової частини зобов'язані прибути до районних (міських) військових комісаріатів для взяття їх військовий облік.

  Таким чином, днем фактичної демобілізації вважається день вилучення зі списків особового складу військової частини у зв'язку зі звільненням з військової служби (оформлюється наказом військової частини, про що робиться відповідний запис у військовому квитку). Отже, до дня фактичної демобілізації середній заробіток зберігається відповідно до ст. 119 КЗпП.

  Відповідно до ст. 21 Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» громадяни України для виконання обов'язків, пов'язаних із узяттям на військовий облік, призовом або прийняттям на військову службу, а також особи, які направляються районними (міськими) військовими комісаріатами на медичний огляд (медичне обстеження в амбулаторних чи стаціо-нарних умовах), лікування, звільняються від роботи на час, потрібний для виконання таких обов'язків та перебування в лікувальному закладі охорони здоров'я, із збереженням за ними місця роботи, займаної посади і середньої заробітної плати.

  За ці дні середній заробіток працівникові нараховується з урахуванням положень Порядку обчислення середньої заробітної плати, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.02.95 р. № 100, з тієї самої середньої заробітної плати, за якою оплачувався період вій-ськової служби.

  Інших випадків збереження середньої заробітної плати не передбачено.

 5. Працівників призвано на строкову військову службу на підставі Закону України «Про військовий обов'язок і військову службу» та Указу Президента України від 29.03.2016р. N3 122/2016. Чи зберігається за ними середній заробіток або застосовується ст. 36 КЗпП (звільнення у зв'язку з призовом на строкову військову службу)?

  Відповідь. Згідно з частиною 3 ст. 119 КЗпП за працівниками, призваними на строкову військову службу на строк до закінчення особливого періоду або до дня фактичної демобілі-зації, зберігаються місце роботи, посада і середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, фермерському господарстві, сільськогосподарському виробничому кооперативі незалежно від підпорядкування та форми власності й у фізичних осіб — підприємців, у яких вони працювали на час призову

 6. Які додаткові гарантії у працевлаштуванні для учасників бойових дій які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення?

  Відповідь. Верховною Радою України 7 липня ц.р. прийнято Закон України «Про внесення зміни до статті 14 Закону «Про зайнятість населення» щодо додаткових гарантій у сприянні працевлаштуванню учасників бойових дій, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення»

  Зміни до статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» розширюють перелік категорій громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, та включають в нього учасників бойових дій, зазначених у пунктах 19 та 20 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Зокрема, осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення.

  Зміни стосуються лише осіб, які зареєстровані в державній службі зайнятості та перебувають на обліку як безробітні.

  Реалізація положень Закону сприятиме працевлаштуванню учасників антитерористичної операції, оскільки відповідно до статті 26 Закону України «Про зайнятість населення» роботодавцю, який працевлаштує на нове робоче місце, за направленням Державної служби зайнятості, зазначених осіб, строком не менше ніж на два роки, щомісяця компенсуються фактичні витрати у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

 7. Чи передбачено виплату матеріальної допомоги для військовослужбовців, звільнених з військової строкової служби і у яких розмірах?

  Відповідь. Статтею 8 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» передбачено, що за військовослужбовцями строкової служби, які до призову працювали на підприємствах, в установах і організаціях, незалежно від форм власності і господарювання, зберігається при звільненні з військової служби право на працевлаштування їх в тримісячний строк на те ж підприємство, в установу чи організацію або їх правонаступники на посаду, не нижчу за ту, яку вони займали до призову на військову службу. Протягом місяця з дня взяття на військовий облік за місцем проживання орган праці та соціального захисту населення за поданням військового комісара в порядку, який встановлюється Кабінетом Міністрів України, надає їм матеріальну допомогу в розмірі середньої місячної заробітної плати за останнім місцем роботи (для тих, хто працював до призову на строкову військову службу) або однієї мінімальної заробітної плати (для тих, хто не працював) за рахунок коштів державного бюджету.

  Постановою Кабінету Міністрів України від 8 квітня 2015 р. № 185 затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової служби.

 8. Чи коригується середнiй заробiток мобiлiзованих працiвникiв, призваних на вiйськову службу за призовом пiд чає мобiлiзацiї, у зв'язку з пiдвищенням тарифних ставок i посадових окладів на підприємствах (установах, організаціях)?

  Відповідь. Так. Відповідно до п. 10 Порядку обчислення середньої заробiтної плати, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 08.02.95 р. № 100, передбачено, що в разi пiдвищення тарифних ставок i посадових окладiв вiдповiдно до актiв законодавства, а також за рiшеннями, передбаченими в колективних договорах, як у розрахунковому перiодi, так i в перiодi, впродовж якого за працiвником зберiгається середнiй заробiток, заробiтна плата, враховуючи премiї та iншi виплати, що враховуються для обчислення середньої заробiтної плати, за промiжок часу до пiдвищення коригуються на коефiцiєнт їхнього пiдвищення.

  Отже, якщо пiдвищення окладiв вiдбулося або в розрахунковому перiодi, який застосовується для обчислення середньої заробiтної плати або в перiодi, коли за працiвником зберiгається середнiй заробiток, потрiбно провести коригування середньої заробiтної плати.

  Коефiцiєнт коригування визначається дiленням окладу, установленого працiвниковi пiсля пiдвищення, на оклад, який був у працiвника до пiдвищення.

  На коефiцiєнт пiдвищення окладiв коригуються всi виплати, якi враховуються для обчислення середньої заробiтної плати.

  Якщо пiдвищення тарифних ставок й окладiв вiдбулося в перiодi, впродовж якого за працiвником зберiгався середнiй заробiток, за цим заробiтком провадиться нарахування тiльки в частинi, що стосується днiв збереження середньої заробiтної плати з дня пiдвищення тарифних ставок (окладiв).